Artykuł o ochronie własności intelektualnej w modzie

Z przyjemnością informuję, iż na stronie internetowej GazetaPrawna.pl ukazał się artykuł mojego autorstwa poświęcony ochronie własności intelektualnej w modzie.

Zapraszam do lektury.

Reklamy

Opłaty za ochronę wzorów

Uzyskanie praw z rejestracji wzorów posiada wiele zalet, ale nie jest jedynym modelem ochrony praw własności intelektualnej w modzie. Spośród wielu czynników branych pod uwagę przy wyborze strategii uwzględniającej potrzeby i możliwości danego podmiotu, zawsze istotne są względy finansowe.

Zamieszczone poniżej tabele przedstawiają wysokość opłat związanych z uzyskaniem prawa z rejestracji na wzór przemysłowy przed Urzędem Patentowym oraz wysokość opłat związanych z rejestracją wzoru wspólnotowego przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante.

Opłaty w postępowaniu przed Urzędem Patentowym

Wyszczególnienie

Wysokość opłat w złotych

Opłaty jednorazowe

Za zgłoszenie wzoru przemysłowego

300,00

Od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa – za każde pierwszeństwo

100,00

Za przekazanie zgłoszenia wspólnotowego wzoru przemysłowego

120,00

Od wniosku o odroczenie opłaty

60,00

Od wniosku o przywrócenie terminu lub wniosku o uwzględnienie uchybienia terminu z powodu nadzwyczajnych okoliczności

80,00

Od wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy:
-w związku z wydanym postanowieniem

50,00

-w związku z wydaną decyzją

100,00

Za wyciąg z rejestru:
-zawierający aktualny stan prawny

60,00

-uzupełniony o dane zmienione i wykreślone

100,00

Za sporządzenie dowodu pierwszeństwa:
-do 10 stron

30,00

-powyżej 10 stron

60,00

Za publikację o udzielonym prawie z rejestracji

70,00

Za wydanie duplikatu świadectwa rejestracji:
-do 10 stron załącznika

100,00

-powyżej 10 stron załącznika

200,00

Od wniosku o dokonanie zmiany w rejestrze – od każdej zmiany

70,00

Od wniesionego sprzeciwu

1.000,00

Od wniosku o wydanie decyzji w postępowaniu spornym

1.000,00

Od wniosku o wniesienie skargi do sądu administracyjnego

1.000,00

Od wniosku o przekazywanie korespondencji na dodatkowy adres – za każdy dodatkowy adres

200,00

Opłaty okresowe

Za pierwszy okres ochrony

(od 1. do 5. roku)

400,00

Za drugi okres ochrony

(od 6. do 10. roku)

1.000,00

Za trzeci okres ochrony

(od 11. do 15. roku)

2.000,00

Za czwarty okres ochrony

(od 16. do 20. roku)

3.000,00

Za piąty okres ochrony

(od 21 do 25. roku)

4.000,00

Opłaty w postępowaniu przed Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM)

Wyszczególnienie

Wysokość opłat w EURO

Opłata rejestracyjna

230

Indywidualna opłata za wyznaczenie z tytułu międzynarodowej rejestracji (za każdy wzór)

62

Dodatkowa opłata rejestracyjna w odniesieniu do każdego dodatkowego wzoru zawartego we wniosku wielokrotnym
-za każdy wzór od 2. do 10.

115

-za każdy wzór od 11. w górę

50

Opłata publikacyjna

120

Dodatkowa opłata publikacyjna w odniesieniu do każdego dodatkowego wzoru zawartego we wniosku wielokrotnym
-za każdy wzór od 2. do 10.

60

-za każdy wzór od 11. w górę

30

Opłata za wstrzymanie publikacji

40

Dodatkowa opłata za wstrzymanie publikacji w odniesieniu do każdego dodatkowego wzoru zawartego we wniosku wielokrotnym podlegającego wstrzymaniu publikacji
-za każdy wzór od 2. do 10. wzoru

20

-za każdy wzór od 11. w górę

10

Opłata za późne opłacenie opłaty rejestracyjnej

60

Opłata za późne opłacenie opłaty publikacyjnej

30

Opłata za późne opłacenie opłaty za wstrzymanie publikacji

10

Opłata za późne opłacenie dodatkowych opłat za wnioski wielokrotne

25 % opłaty dodatkowej

Opłata za przedłużenie ważności (za każdy wzór):
-za pierwszy okres przedłużenia ważności

90

-za drugi okres przedłużenia ważności;

120

-za trzeci okres przedłużenia ważności;

150

-za czwarty okres przedłużenia ważności

180

Indywidualna opłata za przedłużenie ważności międzynarodowej rejestracji (za każdy wzór)

-za pierwszy okres przedłużenia ważności

31

-za drugi okres przedłużenia ważności

31

-za trzeci okres przedłużenia ważności

31

-za czwarty okres przedłużenia ważności

31

Opłata za późne opłacenie opłaty za przedłużenie ważności lub spóźnione złożenie wniosku o przedłużenie ważności

25 % opłaty za przedłużenie ważności

Opłata za wniosek o stwierdzenie nieważności

350

Opłata za odwołanie

800

Opłata za restitutio in integrum

200

Opłata za zarejestrowanie przeniesienia wniosku o wzór wspólnotowy

200 za każdy wzór, nie więcej niż 1.000, w przypadku gdy wnioski wielokrotne przedłożone są w tym samym wniosku o zarejestrowanie przeniesienia lub w tym samym czasie

Opłata za zarejestrowanie przeniesienia zarejestrowanego wzoru wspólnotowego

200 za każdy wzór, nie więcej niż 1.000, w przypadku gdy wnioski wielokrotne przedłożone są w tym samym wniosku o zarejestrowanie przeniesienia lub w tym samym czasie

Opłata za zarejestrowanie licencji lub innego prawa w odniesieniu do zarejestrowanego wzoru wspólnotowego 

200 za każdy wzór, nie więcej niż 1.000, w przypadku gdy wnioski wielokrotne przedłożone są w tym samym wniosku o zarejestrowanie licencji lub innego prawa lub też w tym samym czasie

Opłata za unieważnienie rejestracji licencji lub innego prawa

200 za każde unieważnienie, nie więcej niż 1.000, w przypadku gdy wnioski wielokrotne przedłożone są w tym samym wniosku o unieważnienie rejestracji licencji lub innego prawa lub też w tym samym czasie

Opłata za wydanie odpisu wniosku o zarejestrowany wzór wspólnotowy, kopii świadectwa rejestracji lub wyciąg z rejestru
-nieuwierzytelniony odpis lub wyciąg

10

-uwierzytelniony odpis lub wyciąg

30

Opłata za wgląd do rejestrów

30

Opłata za wydanie odpisu dokumentów rejestrowych
-nieuwierzytelniony odpis

10

-uwierzytelniony odpis

30

-dodatkowo za każdą stronę powyżej 10

1

Opłata za przekazanie informacji w rejestrze

10

-dodatkowo za każdą stronę powyżej 10

1

Opłata za zrewidowanie ustalenia kosztów proceduralnych podlegających zwrotowi

100

Dlaczego warto chronić własność intelektualną?

Własność intelektualna firmy z szeroko pojętej branży mody najczęściej obejmuje: znaki towarowe, wzory przemysłowe, czasami wzory użytkowe, rzadziej patenty na wynalazki. Często wytwory projektantów (sukienki, buty, kolczyki) są utworami w rozumieniu Prawa autorskiego i jako takie korzystają z ochrony na podstawie przepisów tej ustawy.

W przypadku niektórych działań konkurencji i innych osób (np. naruszeniu tajemnicy przedsiębiorstwa, naśladownictwie produktu) z pomocą przychodzi także ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Własność intelektualna może być chroniona w sposób sformalizowany – taki charakter ma przede wszystkim ochrona na podstawie przepisów prawa własności przemysłowej, przykładowo uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy. Po drugiej stronie są przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych – których działanie jest niezależne od dopełnienia jakichkolwiek formalności (przykładowo – projekt sukni stanowiącej utwór podlega ochronie prawnoautorskiej już z chwilą ustalenia tego projektu).

Dlaczego warto chronić własność intelektualną?

Ponieważ:

kształtuje atrakcyjny wizerunek firmy, kreuje wartość marki lub umacnia jej renomę

Nikogo nie trzeba przekonywać, jaką siłę może mieć marka. Zjawisko to jest fenomenalnym obszarem do badań dla socjologów, psychologów biznesu czy specjalistów z innych dziedzin. Widząc logo znanej firmy czy domu mody niejako automatycznie kojarzymy je z określonym przesłaniem i z określoną historią (np. marka skierowana wyłącznie do kobiet, marka skierowana do młodzieży o przystępnych cenach, a może marka ekskluzywna, dostępna tylko dla osób najbardziej zamożnych).

posiadanie praw własności intelektualnej może zmniejszać ryzyko naruszeń, a gdy do nich doszło – ułatwiać dochodzenie roszczeń

W wielu wypadkach, zwłaszcza gdy naruszyciel nie działał ze świadomością i wolą naruszenia czyichś praw, samo wezwanie do zaniechania naruszeń z powołaniem się na rejestrację znaku towarowego czy wzoru przemysłowego okazuje się skuteczne.

prawa własności intelektualnej stanowią istotny składnik majątku firmy, niekiedy najistotniejszy i przynoszący najwyższe dochody

Na przykład: to renomowane znaki towarowe wielu firm stanowią ich główne aktywa, nie nieruchomości, nie lokale, nie maszyny.

prawa własności intelektualnej (takie jak znaki towarowe, wzory przemysłowe, utwory) mogą być zbywane i stanowić źródło przychodu np. z tytułu opłat licencyjnych, mogą być źródłem zabezpieczenia kredytów.

Postawione na wstępie pytanie powinno więc raczej brzmieć: jak chronić własność intelektualną firmy, a nie – dlaczego?

Dostępne regulacje prawne zapewniają szereg możliwości ochrony, zarówno skutecznej w Polsce, jak i w całej Europie czy na świecie.

Zachęcam każdego przedsiębiorcę, nawet małą rodzimą firmę, projektującą ubrania dla wąskiego kręgu odbiorców, aby chroniła swoje wytwory własności intelektualnej. Co dokładnie chronić i w jaki sposób, powinno być elementem strategii ochrony danego podmiotu. Naturalnie nie ma sensu rejestrować każdego projektu odzieży jako wzoru przemysłowego. Strategia polega właśnie na ustaleniu, co firma powinna chronić w sposób formalny (rejestrując w krajowym Urzędzie Patentowym czy OHIM) oraz w jaki sposób reagować na naruszenia i na jakiej podstawie ich dochodzić.

To wszystko powinno być ważne także dla mniejszych firm. W mojej praktyce zetknęłam się np. z sytuacją kopiowania projektów osoby znanej tylko lokalnie. Po kilku latach produkty tego projektanta stały się znane w Polsce oraz krajach sąsiednich. Wtedy projektant zdecydował się na podjęcie formalnych działań przeciwko naruszającym jego prawa. Niestety, kilkuletnie tolerowanie istniejących naruszeń, doprowadziło do tego, że skuteczne dochodzenie ochrony było dużo trudniejsze niż na początku – oczywiście nie było niemożliwe, wymagało jednak poniesienia znacznie większych kosztów i wysiłku, niż gdyby projektant od początku prawidłowo chronił swoje prawa.

W kolejnych wpisach będę dawała wskazówki jak chronić własność intelektualną w modzie – której charakterystyczną przecież cechą jest podleganie nieustannym zmianom i przeobrażeniom.