Umowa agencyjna

Umowa agencyjna kojarzy się wielu osobom przede wszystkim z agentami ubezpieczeniowymi, czy bankowymi. Faktycznie ten rodzaj umowy cieszy się dużą popularnością w branży bankowej i ubezpieczeniowej, ale jest także często wykorzystywany przez przedstawicieli innych profesji. Umowa agencyjna często i z powodzeniem stosowana jest w ramach współpracy z sieciami sklepów. Wiele sklepów odzieżowych prowadzonych jest przez przedsiębiorców jako agentów działających w imieniu lub na rzecz przedsiębiorców znanych marek.

Stronami umowy agencyjnej są przedsiębiorcy: przyjmujący zlecenie (agent) i dający zlecenie. W ramach umowy agencyjnej agent może być zobowiązany do:

 • pośredniczenia przy zawieraniu umów z klientami na rzecz dającego zlecenie (wtedy nie zawiera umów z klientami ze skutkiem dla dającego zlecenie, a wykonuje tylko czynności faktyczne mające na celu pozyskanie klienta) lub
 • do zawierania wspomnianych umów w imieniu dającego zlecenie.

Jeśli agent prowadzi sklep, to najczęściej mamy do czynienia z drugim rodzajem umowy agencyjnej, czyli agent zobowiązuje się do sprzedaży produktów dającego zlecenie w jego imieniu i na jego rzecz.

Agentowi z tytułu świadczonych usług należy się wynagrodzenie, które najczęściej ma postać prowizji – a jej wysokość zależy od liczby lub wartości zawartych umów.

Umowy agencyjne zawierane pomiędzy przedsiębiorcami w branży odzieżowej z reguły są dość rozbudowane. Treść konkretnych postanowień umowy zależy od wielu czynników. Warto jednak zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii, które najczęściej pojawiają się w umowach agencyjnych dotyczących prowadzenia przez agenta sklepu pod marką dającego zlecenie:

1) Przykładowe obowiązki agenta:

 • ciągła sprzedaż produktów
 • stosowanie się do dokumentów operacyjnych dotyczących prowadzenia sklepu nazywanych np. Podręcznikiem operacyjnym, Instrukcją operacyjną itp.
 • stałe utrzymywanie zgodności prowadzonego sklepu z jednolitym wizerunkiem dającego zlecenie, a w szczególności przeprowadzanie modyfikacji i ulepszeń, mających na celu zachowanie takiej zgodności
 • prowadzenie sklepu w lokalizacji uzgodnionej z dającym zlecenie
 • utrzymywanie najwyższego standardu we wszystkich kwestiach dotyczących prowadzenia sklepu
 • stosowanie się do wszelkich zaleceń i instrukcji przekazywanych przez dającego zlecenie
 • dostarczania dającemu zlecenie informacji dotyczących działalności sklepu
 • składanie raportów dotyczących sprzedanych przez agenta towarów np. w okresach dziennych, tygodniowych czy miesięcznych – może się to też wiązać z koniecznością stosowania komputerowych programów rozliczeniowych i magazynowych wskazanych przez dającego zlecenie kompatybilnych z systemem dającego zlecenie
 • zatrudnianie odpowiedniego personelu spełniającego określone wymagania

2) Przykładowe obowiązki dającego zlecenia

 • przedstawianie agentowi szczegółów dotyczących jednolitego wizerunku firmy, wyglądu sklepu, asortymentu produktów
 • przekazywanie agentowi materiałów marketingowych i reklamowych stosowanych przy prowadzeniu sklepu
 • zapewnianie agentowi różnego rodzaju wsparcia przy prowadzeniu sklepu, np. przekazywanie know-how dotyczącego zarządzania sklepem, szkolenie personelu, udzielanie informacji o analizach rynku i trendach występujących wśród klientów

3) Prawa własności intelektualnej, reklama i zakaz konkurencji

 • umowy agencyjne dotyczące sprzedaży produktów odzieżowych mają zazwyczaj rozbudowane postanowienia dotyczące praw własności intelektualnej przysługujących dającemu zlecenie, w szczególności:
 • agent uznaje ważność tych praw i zobowiązuje się w żaden sposób ich nie podważać
 • dający zlecenie udziela agentowi licencji na korzystanie np. ze znaków towarowych w ramach prowadzonego sklepu w określonym zakresie – agent może być też zobowiązany do korzystania w tym zakresie ze znaków
 • agent ma obowiązek niezwłocznego informowania dającego zlecenie o naruszeniach praw własności intelektualnej, np. o podróbkach towarów
 • umowa agencyjna reguluje kwestię prowadzenia reklamy, np. czy i na jakich warunkach może ją prowadzić agent
 • na agenta nakładany jest zakaz konkurencji

4) Ceny i prowizja

 • w umowie agencyjnej regulowana jest kwestia sposobu ustalania cen towarów sprzedawanych przez agenta czy dopuszczalności i warunków udzielania rabatów lub stosowania promocji przez agenta wobec klientów, przy czym należy mieć na uwadze przepisy ustaw o ochronie konkurencji i konsumentów oraz o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
 • prowizja należna agentowi może być ukształtowana na wiele różnych sposobów np. można uzależnić ją od wartości sprzedaży brutto liczonej od cen detalicznych sprzedanych towarów, przy czym stawka procentowa prowizji może także zależeć od obrotu

5) Poufność i rozwiązanie umowy agencyjnej

 • postanowienia dotyczące zachowania poufności są istotne przede wszystkim z punktu widzenia dającego zlecenie, który udostępnia agentowi know – how oraz inne istotne informacje dotyczące prowadzonej przez niego działalności
 • umowa powinna szczegółowo regulować przyczyny jej rozwiązania; z jednej strony dający zlecenie powinien mieć możliwość rozwiązania umowy nawet ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia umowy przez agenta, z drugiej strony agent jest zazwyczaj zainteresowany stabilnością umowy
 • umowa może także regulować „sprzedaż” sklepu agenta i wstąpienie w jego miejsce innego podmiotu
Reklamy